පසුගිය කාලයේ  මංගල උත්සව අතුරින් වඩාත් කතා බහට ලක් උයේ වැඩිම පිරිසක් සභාගි වී ගිනස් වාර්තාවක් පවා පිහිට වූ විවාහ උත්සවය හා මිලියන ගනනක් වටින සාරියකින් හැඩ උන ගායිකාවකගේ මංගල උත්සවයයි. ඒ මේ කියන්න යන්නේ මිනිසත් කම අතින් අමිල වටිනාකමක් දරා සිදු කල මංගල උත්සවයක් පිළිබඳවයි.

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ විවාහපත් ගුරු යුවලක් තම මංගල උත්සවයේ අනවශ්‍ය වියදම් සීමා කරමින්  එම මුදලින් ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් අවශ්‍යව සිටි නමුත් ආර්ථික අපහසුකම් ඇති 12 දෙනෙකු වෙනුවෙන් අක්ෂි කාච ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. තම විවාහයට එකතුකළ මුදල් අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැර මත්පැන් ආදී සියල්ල තම විවාහ මංගල්‍යය අහලකටවත් නොගෙන ඒවාට වැය වන ඇති විශාල මුදලයි මෙලෙස ප්‍රදානය කර තිබෙන්නේ.

Next
This is the most recent post.
Previous
This is the last post.

Post a Comment