විවාහ උත්සවයේ වියදම් අඩුකර අක්ෂිකාච බෙදූ මනාල යුවලක් විවාහ උත්සවයේ වියදම් අඩුකර අක්ෂිකාච බෙදූ මනාල යුවලක්

පසුගිය කාලයේ  මංගල උත්සව අතුරින් වඩාත් කතා බහට ලක් උයේ වැඩිම පිරිසක් සභාගි වී ගිනස් වාර්තාවක් පවා පිහිට වූ විවාහ උත්සවය හා මිලියන ගනනක් ...